Redux Toolkit

Redux ile çalışırken yapılandırmalar ve middleware’ler arasında boğuşup duruyorsanız, karşılaştığınız sorunlarda bunun best practice’i nedir diye sürekli düşünüyorsanız Redux Toolkit’e geçmek için iyi bir zaman olabilir.
Redux Toolkit, Redux ve eklentilerini sizler için derleyip, best practice’leri uygulayarak bir araya getiren bir kütüphane.

Redux Toolkit neleri içeriyor?

Store’un Yapısı

Redux Toolkit’de Store’u yapılandırmak “createStore” a göre oldukça basit. Reducer’ları içeren rootReducer dosyanızı ve varsa custom middleware’ları aşağıdaki şekilde yapılandırabilirsiniz.

import { combineReducers } from '@reduxjs/toolkit'
import subreddit from 'features/subreddit/SubredditSliceAsync'
const rootReducer = combineReducers({ subreddit })const store = configureStore({
reducer: rootReducer,
middleware: getDefaultMiddleware({}),
})

Slice’ın Yapısı

Redux mantıksal ifadeleriniz oluşturmak için kullanabileceğiniz standart yöntem createSlice’ı kullanmaktır.
Bir Slice nesnesi, Redux Store’unun bir parçasını (key/value kısmını) temsil eder.
createSlice fonksiyonunun yapısı aşağıdaki gibi:

const subredditSlice = createSlice({name: ‘subreddit’, // slice ismi
initialState, // state’in ilk hali
reducers: { // reducer’lar
getPostsStart: (state) => {
state.loading = true
state.error = null
},
},
})

Slice yapısı ile Action’lar otomatik olarak oluşturuluyor. Action’lara aşağıdaki şekilde erişebilirsiniz.


const { getPostsStart } = subredditSlice.actions

createAsyncThunk’ın Yapısı

Async istekleri yönetmek için standart yöntem createAsyncThunk’ı kullanmaktır.
Async isteklerinizi bu fonksiyonla kullandığınızda Promise’in dönüş durumuna bağlı olarak (pending, fulfilled, rejected) bir action çağırır.
createAsyncThunk type, payloadCreator ve options olmak üzere üç parametre alır.
Örneğin type için ‘subreddit/fetchBySubreddit’ parametresini kullandığımızda bu fonksiyon bize

  • pending: 'subreddit/fetchBySubreddit/pending'
  • fulfilled: 'subreddit/fetchBySubreddit/fulfilled'
  • rejected: 'subreddit/fetchBySubreddit/rejected'

action type’larını oluşturur.

Daha sonra bu action’ları extraReducers içerisinde kullanabiliriz:

extraReducers: (builder) => {
... //fulfilled,pending
builder
.addCase(fetchPosts.rejected, (state, action) => {
state.loading = false
state.error = action.payload as string
})
},

Redux Toolkit ile örnek bir uygulama

Redux Toolkit kullanarak seçtiğimiz subreddit ismine göre Reddit.com’dan ilgili forumun iletilerini listeleyen bir örnek yapalım.

Subreddit’lerini listeleyen örnek uygulama.
Seçili subreddit’in iletilerini listeleyen örnek bir uygulama.

Öncelikle ilgili API çağrımızı tanımlayalım:

api/reddit.ts

Slice kullanarak reducer yapısı aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:

features/subreddit/SubredditSlice.ts

Oluşturduğumuz reducer’ları kullandığımız fonksiyon aşağıdaki gibi:

features/subreddit/SubredditSlice.ts

Bu işlem ile “fetchPosts” fonksiyonu bir UI sınıfında kullanılmaya hazır.

Şimdi yukarıdaki örneği createAsyncThunk ile tekrar yazalım.

features/subreddit/SubredditSliceAsync.ts

Gördüğünüz gibi createAsyncThunk kullanarak action’ları kullanmadan işlemi tamamlamış olduk. Yapılan istek Promise’in durumuna göre extraReducers’da bulunan ilgili case’e iletilecek.

features/subreddit/SubredditSliceAsync.ts

Hazırladığımız “fetchPosts” fonksiyonunu UI sınıfında kullanabiliriz.

Uygulamanın kaynak kodlarına https://github.com/akursat/redux-toolkit-example adresinden erişebilirsiniz.

Kaynaklar:
1-
https://redux-toolkit.js.org/usage/usage-guide
2-
https://github.com/reduxjs/redux-toolkit/issues/603
3-
https://medium.com/@rajatgms/state-management-with-redux-toolkit-f709e33b9748

--

--

--

Frontend developer and designer, science fiction enthusiast, practicing minimalism, and stoic in search of flow. Writing about design and code.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
A. Kürşat Uzun

A. Kürşat Uzun

Frontend developer and designer, science fiction enthusiast, practicing minimalism, and stoic in search of flow. Writing about design and code.

More from Medium

React Router v6

React.js: The most prevalent front-end JavaScript library for building Web applications

React Hook Usage Breif Summary

Higher-Order Component (HOC)