Dünya Dışı Uygarlıklar

Isaac Asimov’un Dünya dışı uygarlıklar hakkında öngürüsünü içeren 13 maddeyi Dünya Dışı Uygarlıklar kitabından listeledim. Kitap 1979 yılında yazılmış. Kitabın içeriğinde olasılık oyunları yapmanın anlamsızlığına da değinmiş. Yazar bu konuda Sıradanlık İlkesini benimsiyor. Sıradanlık İlkesi kısaca özel olmadığınızı, evrenin bizim etrafınızda dönmediğini, Dünya için herhangi bir torpilin söz konusu olmadığını, varlığımızın herhangi bir plana bağlı olarak oluşmadığını söyler.

Asimov’un öngörüsüyle;

1- Galaksimizdeki yıldızların sayısı = 300.000.000.000
2- Galaksimizdeki gezegen sistemlerinin sayısı =280.000.000.000
3- Galaksimizdeki güneşimsi yızdızların etrafında dönen sistemlerinin sayısı = 75.000.000.000
4- Galaksimizdeki yararlı ekosfere* sahip güneşimsi yıldızların sayısı = 52.000.000.000
5- Galaksimizdeki yararlı ekosferi olan ikinci kuşaktan I. topluluk güneşimsi yıldızların sayısı = 5.200.000.000
6- Galaksimizdeki yararlı bir ekosfere sahip olan ve bu ekosfer içinde bir gezegeni bulunan ikinci kuşaktan I. topluluk yıldızarın sayısı = 2.600.000.000
7- Galaksimizde yararlı bir ekosfere ve bu ekosfer için dönen yeryüzümsü bir gezegene sahip ikinci kuşaktan I. topluluk güneşimsi yıldızların sayısı = 1.300.000.000
8- Galaksimizdeki yaşanılabilir gezegenlerin sayısı =650.000.000
9- Galaksimizde üzerinde yaşam bulunan gezegenlerin sayısı = 600.000.000
10- Galaksimizde çok hücreli yaşama sahip gezegenlerin sayısı =433.000.000
11- Galaksimizde zengin bir kara yaşamına sahip olan gezegenlerin sayısı = 416.000.000
12- Galaksimizde teknolojik uygarlığın gelişmiş olduğu gezegenlerin sayısı = 390.000.000
13- Galaksimizde teknolojik uygarlığın şimdi mevcut olduğu gezegenlerin sayısı = 530.000

*Ekosfer, belirli koşullar sağlanmasıyla yaşamın sürdülülebilir görüldüğü alan.

*I. topluluk yıldızlar metal yönünden zengin olan yıldızlar. Güneşimiz gibi.

*Birinci kuşak yıldızlar Güneşimizden çok büyük kütlelere sahiptirler. Sahip oldukları kütleden dolayı yaşamları süpernovayla son bulur. Bu yıldızlardan kalan parçalarla oluşan yeni yıldızlara İkinci Kuşak yıldızlar denir.

https://briankoberlein.com/2014/02/12/second-generation/

https://en.wikipedia.org/wiki/Mediocrity_principle

--

--

--

Frontend developer and designer, science fiction enthusiast, practicing minimalism, and stoic in search of flow. Writing about design and code.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
A. Kürşat Uzun

A. Kürşat Uzun

Frontend developer and designer, science fiction enthusiast, practicing minimalism, and stoic in search of flow. Writing about design and code.

More from Medium

Solo Travel and the L-Word

Going Under Par: The Evolution of Golf

Sunday Summary 18–24/04/2022

Class Registration